Privacyverklaring

Privacyverklaring

Informatie conform artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Inspire Medical Systems Europe GmbH ("Wij" of "Inspire") is de verwerkingverantwoordelijke van de persoonsgegevens van onze klanten, websitegebruikers en anderen met wie wij een contractuele relatie hebben ("u").

Op grond van artikel 13 van Verordening (EU) 2016/679 (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) ("AVG"), zijn wij verplicht u de volgende informatie te verstrekken wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen:

Algemene informatie conform artikel 13 GDPR

Contactgegevens van de verwerkingverantwoordelijke:

Inspire Medische Systemen Europa GmbH
Neuer Wall 80
20354 Hamburg
Duitsland
Telefoon: + 1 763-290-0900
E-mail: [email protected]

Gegevenscategorieën, doeleinden en rechtsgrondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en de doorgifte van uw persoonsgegevens

•    Wanneer u de websites van Inspire gebruikt
•    Indien u een consultancycontract met ons bent aangegaan voor Proctor- en/of Preceptordiensten
•    Indien u een sponsorcontract met ons bent overeengekomen
•    Indien u een andere contractuele relatie met ons hebt

Doorgifte van gegevens aan entiteiten buiten de Europese Unie

Mocht het nodig zijn om uw persoonsgegevens door te geven aan een derde land dat geen adequaat niveau van gegevensbescherming biedt, dan zal een dergelijke doorgifte alleen plaatsvinden als de vereisten hiervoor volgens artikel 44 en volgende van de AVG zijn voldaan. Indien wij in deze gevallen met de ontvanger van uw persoonsgegevens de standaardcontractbepalingen van de EU aangaan, kunt u bij Inspire een kopie van deze bepalingen opvragen.

Er kunnen zich echter gevallen voordoen waarin het voor ons niet mogelijk is om passende maatregelen te treffen om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen. In dergelijke gevallen is de rechtsgrondslag voor de doorgifte uw vrijwillige toestemming, die u voorafgaand aan de overdracht kunt geven of weigeren (als u weigert, vindt er geen overdracht plaats). In het geval van een doorgifte kan het onmogelijk zijn om uw rechten volledig te beschermen in de Verenigde Staten van Amerika. Het is bijvoorbeeld niet in dezelfde mate als binnen de Europese Unie mogelijk te verhinderen dat de overheid toegang heeft tot persoonsgegevens. Het is ook mogelijk dat overheidsinstanties in de Verenigde Staten van Amerika hun informatieverplichtingen niet volledig nakomen. In de betreffende toestemmingsverklaring wordt expliciet aangegeven of de overdracht van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten van Amerika is gebaseerd op uw toestemming.

Duur van gegevensopslag

We bewaren uw persoonsgegevens zolang dit nodig is voor het doel van de verwerking en zolang we wettelijk verplicht zijn om dit te doen. We zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht om gegevens te bewaren voor belastingdoeleinden en voor boekhoudkundige doeleinden. De bewaartermijnen variëren van zes tot tien jaar. Voor zover we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te bewaren, worden deze voor uw bescherming in beperkte vorm opgeslagen en aan het einde van de periode verwijderd in overeenstemming met ons beleid voor gegevensbescherming.

Uw rechten

U heeft een recht op toegang, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking en een recht op gegevensportabiliteit.  Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen een gegevensverwerking op grond van onze legitieme belangen.

Als u ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken voor een specifiek doel, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt de toestemming op elk moment intrekken zonder dat dit invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die werd uitgevoerd op basis van de toestemming totdat u deze intrekt. U kunt de intrekking ook informeel kenbaar maken via bovenstaand adres.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG. Dit recht doet geen afbreuk aan eventuele andere rechten die u heeft.

Verstrekken van persoonsgegevens

In het kader van de contractuele relatie verzamelen wij uw persoonsgegevens alleen voor de hierboven beschreven doeleinden, d.w.z. voor zover noodzakelijk voor de goede uitvoering van het contract. U bent niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Als u echter geen persoonsgegevens verstrekt, kan het contract niet worden uitgevoerd.

Als u ons toestemming geeft, gebruiken we uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u toestemming geeft; dit doel wordt in detail beschreven in de tekst van de toestemming. Toestemming is vrijwillig, d.w.z. u kunt al dan niet toestemming geven.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op wettelijke vereisten, is er een verplichting om informatie te verstrekken op basis van deze wettelijke vereisten. Om aan deze wettelijke vereisten te voldoen, hebben we de nodige informatie van u nodig, waaronder mogelijk persoonsgegevens. Als u de benodigde informatie niet verstrekt, kunnen wij de gewenste zakelijke relatie met u niet aangaan of in stand houden.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken in het kader van onze gerechtvaardigde belangen, kan van u worden verlangd dat u deze verstrekt op basis van de algemene bijstandsplicht. In elk geval zullen we, voordat we uw persoonsgegevens verwerken, nagaan of de verwerking noodzakelijk is en of uw belangen om de gegevens niet te laten verwerken zwaarder wegen dan de noodzaak van de verwerking. In het geval van verwerking op grond van onze gerechtvaardigde belangen, heeft u het recht om bezwaar te maken.


Informatie over het recht op bezwaar

U heeft het recht om op elk moment bezwaar te maken, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens over u die wordt uitgevoerd voor onze gerechtvaardigde belangen. Meer gedetailleerde informatie over onze gegevensverwerking en op welke regelgeving wij deze in elk geval baseren, kunt u vinden in onze privacyverklaring. Indien u bezwaar maakt, zullen we uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Het bezwaar kan gratis en informeel worden ingediend en moet naar het volgende adres worden gestuurd:

Inspire Medical Systems Europa GmbH
Neuer Wall 80
20354 Hamburg
Duitsland
Telefoon: + 1 763-290-0900
E-mail: [email protected]


Specifieke informatie conform artikel 13 AVG

Wanneer u de Inspire-website gebruikt:

Wanneer u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt

Als u zich niet bij ons registreert of ons op een andere manier van informatie voorziet, verwerken we alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server verzendt. Dit omvat uw IP-adres, datum en tijd van het verzoek, tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT), inhoud van het verzoek (specifieke pagina) en de toegangsstatus/HTTP-statuscode. Deze verwerking is technisch noodzakelijk voor ons om u te voorzien van onze website en om de stabiliteit en veiligheid van de website te garanderen.

We slaan deze persoonsgegevens alleen op voor de duur van uw bezoek aan onze website. Zodra u onze website verlaat, verwijderen we de betreffende persoonsgegevens.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is onze gerechtvaardigd belang. We hebben een legitiem belang bij het creëren van de technische voorwaarden om onze website voor u beschikbaar te maken en de veiligheid van het gebruik ervan te waarborgen. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking in overeenstemming met onze gerechtvaardigde belangen (meer informatie over uw recht op bezwaar vindt u hierboven).

Wanneer u ons contactformulier gebruikt om ons een bericht te sturen

Wanneer u ons hiervoor toestemming hebt gegeven, verwerken wij de persoonsgegevens die u invult op ons contactformulier (titel, voornaam, achternaam, e-mailadres, individueel bericht) om uw bericht te beantwoorden.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is uw toestemming. Als u ons gezondheidsgegevens of andere speciale soorten persoonsgegevens verstrekt in uw individuele bericht, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van deze speciale soorten persoonsgegevens uw toestemming.

U kunt ons uw toestemming vrijwillig geven via het contactformulier. Als u ons uw toestemming geeft, kunt u deze op elk moment intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking van uw toestemming heeft plaatsgevonden. U kunt uw toestemming ook informeel intrekken.

Wanneer u een terugbelverzoek indient via onze website

Als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven, verwerken wij de persoonsgegevens (titel, voornaam, achternaam, telefoonnummer) die u invult via ons contactformulier of afspraakhulpmiddel om u terug te bellen en u telefonisch meer informatie te geven over Inspire Therapy. Om uw toestemming te bevestigen, vragen wij u aan het begin van het telefoongesprek om toestemming voor een audio-opname. Wij hebben de audio-opname nodig om te bewijzen dat u toestemming heeft gegeven voor een terugbelgesprek via onze website. Het verstrekken van deze persoonsgegevens is vrijwillig en gebaseerd op uw toestemming, die u al dan niet geeft op het moment van het verzoek of aan het begin van het gesprek. Indien u ons uw persoonsgegevens niet wilt geven, kunnen we u niet terugbellen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is uw toestemming.

U kunt ons uw toestemming vrijwillig geven op onze website, via onze afspraaktool of aan het begin van een telefoongesprek. Wanneer u ons uw toestemming geeft, kunt u deze op elk moment intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die uitgevoerd werd op basis van uw toestemming totdat u deze intrekt. U kunt uw toestemming ook informeel intrekken.

Wanneer u ons contactformulier gebruikt om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief

Wanneer u ons uw toestemming heeft gegeven, verwerken wij de persoonsgegevens die u heeft ingevuld in ons contactformulier (titel, voornaam, achternaam, e-mailadres) om u regelmatig nieuwsbrieven of eenmalig informatiemateriaal te sturen, afhankelijk van uw toestemming. Het verstrekken van deze persoonsgegevens is vrijwillig en is gebaseerd op uw toestemming, die u al dan niet geeft wanneer u uw verzoek indient. Als u ons uw persoonsgegevens niet wilt geven, kunnen wij u onze nieuwsbriefdienst niet aanbieden of u eenmalig informatiemateriaal sturen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is uw toestemming.

U kunt ons uw toestemming vrijwillig geven via het contactformulier. Wanneer u ons uw toestemming geeft, kunt u deze op elk moment intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van uw toestemming heeft plaatsgevonden. U kunt uw toestemming ook informeel intrekken.

Cookies

Wijzig de cookie-instelling

Klik hier om uw cookievoorkeuren te wijzigen:

Soorten cookies (achtergrondinformatie)

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen in de browser die u gebruikt en waarmee bepaalde informatie naar de website kan worden gestuurd die de cookie heeft ingesteld. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer overbrengen. Ze worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

Cookies kunnen de vorm aannemen van sessiecookies, die een zogenaamde sessie-ID opslaan (uw bezoek aan de website wordt beschouwd als een "sessie" totdat u uw browser afsluit). Met de sessie-id kunnen we verschillende verzoeken van uw browser aan dezelfde sessie koppelen. Hierdoor kan uw apparaat worden herkend wanneer u door onze website en de subsites navigeert, waardoor het bijvoorbeeld makkelijker wordt om formulieren in te vullen of waardoor we uw voorkeurstaalinstellingen kunnen onthouden. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uw browser afsluit.

Een ander type cookies zijn permanente cookies, die automatisch worden verwijderd na een bepaalde periode die verschilt per cookie. U kunt permanente cookies ook op elk gewenst moment verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser.

Eerste-partij cookies worden door ons beheerd en geplaatst, terwijl cookies van derden worden beheerd en geplaatst door een externe leverancier. Cookies van derden worden meestal door die derde partij geplaatst voor advertentiedoeleinden. Cookies van derden verzenden en verzamelen informatie via andere websites zodat derden er toegang toe hebben.

Essentiële cookies. We gebruiken cookies om onze website betrouwbaar en veilig te laten werken. Zonder deze cookies zouden we u geen betrouwbare en veilige website kunnen bieden en zouden sommige functies van onze website aanzienlijk beperkt zijn. Door deze essentiële cookies te gebruiken, kunnen we bijvoorbeeld uw cookie-instellingen opslaan of toegang door bots voorkomen om de veiligheid van onze website te garanderen. 

Optionele cookies. We gebruiken ook cookies om uw gebruikersgedrag te analyseren, onze website te verbeteren en voor advertentiedoeleinden ("Optionele cookies"). Optionele cookies worden alleen geplaatst als u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Klik op "Accepteren" als u uw toestemming wilt geven. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken in de cookie-instellingen.

U hebt ook de mogelijkheid om een selectie te maken uit de Optionele Cookies en alleen toestemming te geven voor het gebruik van de geselecteerde Optionele Cookies. Om een selectie te maken, klikt u op "Instellingen" en vervolgens op "Accepteren".

Als je niet wilt dat er optionele cookies worden ingesteld, klik dan op "Optionele cookies weigeren".

Essentiële cookies

We gebruiken de volgende technisch noodzakelijke cookies op onze website, zonder dewelke sommige functies van onze website beperkt zouden zijn of niet zouden werken:

Cookie toestemming cookie

Indien uw toestemming vereist is voor het gebruik van een cookie, slaan we de informatie over het al dan niet geven van die toestemming op via het cookie voor toestemming.

De volgende cookie wordt ingesteld:

 • CookieConsent - de cookie wordt gebruikt om uw selectie op te slaan die u hebt gemaakt via de cookiebanner. Alleen getallen en een tijdstempel worden opgeslagen. De cookie is een first-party persistent cookie (voor uitleg zie "Soorten cookies (achtergrondinformatie)" hierboven). Het wordt 12 maanden opgeslagen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van de cookie-toestemmingscookie is ons legitiem belang. We hebben een legitiem belang bij het opslaan van uw toestemming voor een beperkte periode. Anders zouden we u bij elk bezoek aan onze website opnieuw om uw toestemming moeten vragen, wat de bruikbaarheid van onze website aanzienlijk zou verminderen. We houden altijd rekening met uw belang om uw gegevens niet op te slaan en daarom wordt de cookie na 12 maanden verwijderd. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door de toestemmingscookie op grond van artikel 21 AVG (zie hierboven voor meer informatie over uw recht op bezwaar).

Cloudflare cookie

We gebruiken deze cookie om te bevestigen dat u onze website bezoekt vanaf een bekende en vertrouwde terminal, zelfs als u de website bezoekt vanaf een mogelijk onveilig netwerk (zoals een internetcafé). We gebruiken de dienst Cloudflare om de veiligheid van onze website te garanderen.

De volgende cookie wordt ingesteld:

 • __cf_bm - de cookie wordt gebruikt om inkomend verkeer te beheren en toegang door bots te voorkomen. Er wordt een gebruikers-ID opgeslagen. De cookie is een permanente cookie van derden (voor uitleg zie "Soorten cookies (achtergrondinformatie)" hierboven). Het wordt 30 minuten opgeslagen.

De aanbieder van de Cloudflare-service en de ontvanger van uw verzamelde gegevens is Cloudflare, Inc., 665 3rd St. #200, San Francisco, CA 94107, VS ("Cloudflare").

Ga voor meer informatie van Cloudflare over het gebruik van Cloudflare-cookies naar: https://cloudflare.com/privacypolicy/.

We zijn een gegevensverwerkingsovereenkomst aangegaan met Cloudflare in overeenstemming met artikel 28 AVG. Om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen voor de doorgifte van uw persoonsgegevens naar de Verenigde Staten van Amerika, hebben we de EU-standaardcontractbepalingen met Cloudflare afgesloten.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met het gebruik van Cloudflare cookie is ons legitiem belang. We hebben een legitiem belang in het waarborgen van de IT-beveiliging van onze website om criminele activiteiten te detecteren en laadtijden te versnellen, waardoor we concurrerend blijven. We houden altijd rekening met uw belang om uw gegevens niet op te slaan, daarom wordt de cookie na 30 minuten verwijderd. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door de Cloudflare-cookie op grond van artikel 21 AVG (zie hierboven voor meer informatie over uw recht op bezwaar).

Cookies met betrekking tot Google Maps

Wij gebruiken deze cookie om de kaartdienst te laden en u de locaties van de Inspire-artsen te tonen.

De volgende cookie wordt ingesteld:

 • __Secure-ENID - de cookie wordt gebruikt om gebruikers te identificeren, frauduleus gebruik van referenties te voorkomen en bezoekersgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang. Er wordt een gebruikers-ID opgeslagen. De cookie is een persistent cookie van een derde partij (voor uitleg, zie "Soorten cookies (achtergrondinformatie)" hierboven). Het wordt 13 maanden opgeslagen.

De aanbieder van Google Maps en de ontvanger van de door u verzamelde gegevens is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google").

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met Google in overeenstemming met artikel 28 AVG. Google Ireland Limited kan uw gegevens onder eigen verantwoordelijkheid overdragen aan de Verenigde Staten van Amerika, in het bijzonder aan het moederbedrijf Google, LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen voor de overdracht van uw persoonsgegevens naar de Verenigde Staten van Amerika, beroept Google zich volgens eigen informatie op de modelcontractbepalingen van de EU. Meer informatie vindt u op https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=de. Ga voor meer informatie over de privacy- en cookie-praktijken van Google naar https://policies.google.com/technologies/cookies/embedded?hl=de en https://policies.google.com/privacy.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met het gebruik van Google Maps is ons gerechtvaardigd belang. We hebben een gerechtvaardigd belang om u de locaties van onze aangesloten artsen op een kaart te tonen. We houden altijd rekening met uw belang om uw gegevens niet op te slaan. U heeft op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, op grond van artikel 21 AVG (meer informatie over uw recht op bezwaar vindt u hierboven).

Optionele cookies

We gebruiken optionele cookies om ons te helpen begrijpen hoe u omgaat met onze website door informatie te verzamelen over welke websites of zoektermen u naar onze website hebben gebracht, hoe lang u doorgaans op onze website blijft of hoeveel subsites u gemiddeld bezoekt. We gebruiken deze informatie om de inhoud van onze website te verbeteren en om statistieken samen te stellen over het individuele gebruik van onze website voor intern marktonderzoek.

Cookies met betrekking tot Google Analytics, Google Tag Manager

Met uw toestemming gebruiken we Google Analytics, dat de volgende tracking cookies (gezamenlijk "tracking cookies") op uw computer plaatst. De door de tracking cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en opgeslagen door Google. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Hierdoor kunnen wij met name de gebruiksvriendelijkheid van onze website verbeteren. We gebruiken Google Analytics via de Google Tag Manager, een oplossing waarmee adverteerders websitetags kunnen beheren via één enkele interface. De Tag Manager (die de tags implementeert) is cookievrij en verzamelt geen persoonlijke informatie. Het activeert alleen andere tags van Google, zoals Google Analytics.

De volgende cookies worden ingesteld:

 • _dc_gtm_-property-id - deze cookie (Google Tag Manager) wordt gebruikt om de aanvraagsnelheid te beperken. Er worden geen gegevens met betrekking tot de gebruiker opgeslagen, de cookie voorkomt alleen bepaalde gegevensoverdrachten. Het is een first-party persistent cookie (voor uitleg, zie "Soorten cookies (achtergrondinformatie)" hierboven). Het wordt één minuut opgeslagen.
 • _ga - deze cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden. Er wordt een willekeurig gegenereerde gebruikers-ID opgeslagen. Het is een first-party persistent cookie (voor uitleg, zie "Soorten cookies (achtergrondinformatie)" hierboven). Het wordt twee jaar opgeslagen.
 • _gat - deze cookie wordt gebruikt om de aanvraagsnelheid te beperken. Er worden geen gegevens met betrekking tot de gebruiker opgeslagen, de cookie voorkomt alleen bepaalde gegevensoverdrachten. Het is een first-party persistent cookie (voor uitleg zie "Soorten cookies (achtergrondinformatie)" hierboven). Het wordt één minuut opgeslagen.
 • _gid - deze cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden. Er wordt een willekeurig gegenereerde gebruikers-ID opgeslagen. Het is een first-party persistent cookie (voor uitleg zie "Soorten cookies (achtergrondinformatie)" hierboven). Het wordt 24 uur opgeslagen.

De aanbieder van Google Analytics en Google Tag Manager en de ontvanger van de verzamelde gegevens is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google").

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met Google in overeenstemming met artikel 28 AVG. Indien u toestemming heeft gegeven, kan Google Ireland Limited uw gegevens overdragen aan de Verenigde Staten van Amerika, in het bijzonder aan het moederbedrijf Google, LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Meer informatie van Google over gegevensoverdracht met Google Analytics vindt u hier: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de#zippy=%2Cgoogle-analytics-gem%C3%A4%C3%9F-der-eu-datenschutz-grundverordnung-dsgvo%2Cinternationale-daten%C3%BCbermittlungen.

We gebruiken Google Analytics met de extensie "anonymizeIp()", wat betekent dat uw IP-adres door Google binnen de EER wordt ingekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar Google in de Verenigde Staten, waar het wordt ingekort. Als de verzamelde gegevens persoonsgegevens over u bevatten, worden deze onmiddellijk verwijderd. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Google voor Google Analytics naar https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de en https://policies.google.com/technologies/cookies/embedded?hl=de en het privacybeleid van Google op https://policies.google.com/privacy.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met het gebruik van Google Analytics, met inbegrip van de hierboven beschreven overdracht naar de Verenigde Staten van Amerika, is uw uitdrukkelijke toestemming.

Aan het begin van uw bezoek aan de website vragen we u om uw toestemming, die u al dan niet vrijwillig geeft. Als u ons uw toestemming geeft, kunt u deze op elk moment intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking of gegevensoverdracht die wordt uitgevoerd op basis van uw toestemming totdat u deze intrekt. U kunt uw toestemming ook informeel intrekken door uw cookievoorkeuren te wijzigen.

Cookies met betrekking tot YouTube

Wanneer u toestemming hebt gegeven, gebruiken we cookies van het videoportaal van YouTube. We hebben het videoportaal van YouTube in onze website geïntegreerd via een inline frame ("iFrame"). De cookies worden gebruikt om uw voorkeuren en andere informatie op te slaan en om problemen met de service op te sporen en te corrigeren.

De volgende cookies worden ingesteld:

 • VISITOR_INFO1_LIVE - deze cookie wordt gebruikt om de bandbreedte van de gebruiker te berekenen. De internetsnelheid van de gebruiker wordt opgeslagen. Het is een persistent cookie van derden (voor uitleg zie "Soorten cookies (achtergrondinformatie)" hierboven). Het wordt 180 dagen opgeslagen.
 • YSC - deze cookie wordt gebruikt om gebruikersinvoer op te slaan en de acties toe te wijzen aan een gebruiker. Er wordt een gebruikers-ID opgeslagen. Het is een sessiecookie van een derde partij (zie voor uitleg hierboven onder "Soorten cookies (achtergrondinformatie)"). Het wordt opgeslagen totdat de browser wordt gesloten (sessie).

De aanbieder van YouTube en de ontvanger van de verzamelde gegevens is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google").

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met Google in overeenstemming met artikel 28 AVG. Indien u toestemming heeft gegeven, kan Google Ireland Limited uw gegevens overdragen aan de Verenigde Staten van Amerika, in het bijzonder aan het moederbedrijf Google, LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS en aan YouTube, LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, Californië, VS. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google en het gebruik van cookies door YouTube naar policies.google.com/technologies/cookies/embedded. Ga voor meer informatie over de gegevensverwerkingspraktijken van YouTube naar

https://www.youtube.com/intl/ALL_de/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/#protecting-viewer-data en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met het gebruik van YouTube, inclusief de hierboven beschreven overdracht naar de Verenigde Staten van Amerika, is uw uitdrukkelijke toestemming.

Aan het begin van uw bezoek aan de website vragen we u om uw toestemming, die u al dan niet vrijwillig geeft. Als u ons uw toestemming geeft, kunt u deze op elk moment intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking of gegevensoverdracht die wordt uitgevoerd op basis van uw toestemming totdat u deze intrekt. U kunt uw toestemming ook informeel intrekken door uw cookievoorkeuren te wijzigen.

Indien u geen toestemming geeft, sluiten we de video's in uitgebreide gegevensbeschermingsmodus in via https://www.youtube-nocookie.com om uw gegevens te beschermen (meer informatie op https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=de#zippy=%2Cturn-on-privacy-enhanced-mode%2Cerweiterten-datenschutzmodus-aktivieren)).

YouTube-nocookie plaatst geen cookies. YouTube slaat echter gegevens op in uw lokale geheugen om de video te kunnen laden en afspelen. Daarnaast wordt informatie over het gebruikte apparaat, het IP-adres en de browser van de gebruiker naar Google verzonden wanneer onze website de ingesloten video's laadt. Dit is nodig om u de ingesloten video te tonen.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van YouTube is ons gerechtvaardigd belang. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om u video's over ons product en de Inspire-therapie te tonen om u beter te informeren. Daarbij houden we altijd rekening met uw belang om uw gegevens niet te laten verwerken. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang op elk gewenst moment in overeenstemming met Art. 21 GDPR (meer informatie over uw recht op bezwaar vindt u hierboven).

Cookies met betrekking tot Hotjar

Wanneer u toestemming hebt gegeven, gebruiken we de Hotjar-analysetool op onze website om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en de inhoud en ervaring van deze website te verbeteren. De technologie van Hotjar stelt ons in staat om de ervaringen van onze gebruikers beter te begrijpen (bijv. hoeveel tijd gebruikers doorbrengen op welke pagina's, op welke links ze klikken, wat ze wel en niet leuk vinden, etc.) en helpt ons om onze diensten af te stemmen op de feedback van onze gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om informatie te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en over hun apparaten, waaronder het IP-adres van het apparaat (alleen verzameld en opgeslagen in anonieme vorm tijdens uw gebruik van de website), schermgrootte, apparaattype (unieke apparaat-id), browserinformatie, locatie (alleen land) en taalvoorkeur bij het bekijken van onze website. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een pseudoniem gebruikersprofiel. Hotjar is contractueel verboden om de informatie die het namens ons verzamelt te verkopen.

De volgende cookies worden ingesteld:

 • _hjAbsoluteSessionInProgress - deze cookie wordt gebruikt om de eerste paginaweergavesessie van een gebruiker te herkennen. Er wordt een Booleaanse waarde (waar/onwaar) opgeslagen. Het is een first-party persistent cookie (zie "Soorten cookies (achtergrondinformatie)" hierboven voor uitleg). Het wordt 30 minuten opgeslagen.
 • _hjIncludedInSessionSample_{site_id} - deze cookie wordt gebruikt om te bepalen of een gebruiker is opgenomen in de gegevenssteekproef die wordt gedefinieerd door de dagelijkse sessielimiet van onze website. Er wordt een Booleaanse waarde (waar/onwaar) opgeslagen. Het is een first-party persistent cookie (zie "Soorten cookies (achtergrondinformatie)" hierboven voor uitleg). De opslagtijd is 2 minuten, maar wordt elke 30 seconden verlengd als er gebruikersactiviteit is.
 • _hjFirstSeen - deze cookie wordt gebruikt om de eerste sessie van een nieuwe gebruiker te identificeren. Er wordt een Booleaanse waarde (waar/onwaar) opgeslagen. Het is een first-party persistent cookie (voor uitleg zie "Soorten cookies (achtergrondinformatie)" hierboven). Het wordt 30 minuten opgeslagen, maar de opslagperiode wordt verlengd als de gebruiker actief is.
 • _hjSession_{site_id} - deze cookie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat volgende verzoeken in het sessievenster aan dezelfde sessie worden toegewezen. De huidige sessiegegevens worden opgeslagen. Het is een first-party persistent cookie (voor uitleg zie "Soorten cookies (achtergrondinformatie)" hierboven). Het wordt 30 minuten opgeslagen, maar de opslagperiode wordt verlengd als de gebruiker actief is.
 • _hjSessionUser_{site_id} - deze cookie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de gegevens van volgende bezoeken van een gebruiker aan dezelfde pagina worden toegewezen aan dezelfde gebruikers-ID. Er wordt een gebruikers-ID opgeslagen. Het is een first-party persistent cookie (voor uitleg zie "Soorten cookies (achtergrondinformatie)" hierboven). Het wordt 365 dagen opgeslagen.

De aanbieder en de ontvanger van de verzamelde gegevens is Hotjar Ltd, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta.

Aanvullende privacy-informatie van Hotjar is hier te vinden: https://help.hotjar.com/hc/de/sections/360007812474.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het gebruik van Google Analytics is uw uitdrukkelijke toestemming.

Aan het begin van uw bezoek aan de website vragen we u om uw toestemming, die u al dan niet vrijwillig geeft. Als u ons uw toestemming geeft, kunt u deze op elk moment intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking of gegevensoverdracht die wordt uitgevoerd op basis van uw toestemming totdat u deze intrekt. U kunt uw toestemming ook informeel intrekken door uw cookievoorkeuren te wijzigen.

Cookie met betrekking tot Meta

Wanneer u toestemming hebt gegeven, gebruiken we de analysetool Meta Pixel op onze website. Door Meta Pixel te integreren, kunnen op interesses gebaseerde advertenties ("Meta Ad(s)") aan u worden getoond wanneer u het sociale netwerk bezoekt. Door Meta Pixel te gebruiken, willen we de Meta Advertenties die we plaatsen optimaliseren en de inhoud van de Meta Advertenties afstemmen op uw individuele interesses. We kunnen Meta Pixel ook gebruiken om de effectiviteit van Meta Advertenties voor statistische doeleinden bij te houden door te bepalen of gebruikers naar onze website zijn verwezen nadat ze op een Meta Advertentie hebben geklikt en welke van onze pagina's ze hebben bezocht. Om dit te doen, plaatsen we een cookie op de browser van gebruikers wanneer zij onze website bezoeken via een Meta Advertentie. Daarnaast hebben we een zogenaamde meta pixel, een JavaScript codefragment, geïntegreerd op onze website.

Meta Pixel werkt met de cookie die we hebben ingesteld om de volgende informatie over uw bezoek aan onze website te verzamelen en stuurt deze vervolgens naar Meta Platforms Ireland Ltd. voor de hierboven beschreven doeleinden: (1) Http Headers - alles wat in http headers staat. Http-headers zijn standaard webprotocollen die worden verzonden tussen elk browserverzoek en elke server op het internet. Http-headers bevatten IP-adressen, informatie over de webbrowser, paginalocatie, bekeken documenten en details over de pagina van waaruit een gebruiker onze website bezocht; (2) Meta Pixel-specifieke gegevens - inclusief de pixel-ID en meta-cookie; en (3) klikgegevens - inclusief alle klikgegevens van gebruikers van onze website, de labels van die knoppen en alle pagina's die zijn bezocht als gevolg van de klik op de knoppen.

De volgende cookies worden ingesteld:

 • fbp - deze cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden en hun activiteit bij te houden. Er wordt een gebruikers-ID opgeslagen. Het is een first-party persistent cookie (voor uitleg zie "Soorten cookies (achtergrondinformatie)" hierboven). Het wordt 90 dagen opgeslagen.

De provider van Meta Pixel en de ontvanger van uw verzamelde gegevens is Meta Platforms Ireland Ltd ("Meta"), 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland.

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met Meta in overeenstemming met artikel 28 AVG. Indien u toestemming hebt gegeven, kan Meta uw gegevens overdragen aan de Verenigde Staten van Amerika, in het bijzonder aan het moederbedrijf Meta Platforms, One Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Meer informatie over Meta Pixel is te vinden in Meta's privacybeleid hier: https://facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel. Meer informatie over het privacybeleid van Meta vindt u hier: https://de-de.facebook.com/privacy/policy/.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met het gebruik van Meta Pixel, inclusief de hierboven beschreven overdracht naar de Verenigde Staten van Amerika, is uw uitdrukkelijke toestemming.

Aan het begin van uw bezoek aan de website vragen we u om uw toestemming, die u al dan niet vrijwillig geeft. Als u ons uw toestemming geeft, kunt u deze op elk moment intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking of gegevensoverdracht die wordt uitgevoerd op basis van uw toestemming totdat u deze intrekt. U kunt uw toestemming ook informeel intrekken door uw cookievoorkeuren te wijzigen.

Cookies voor Matomo

Wanneer u toestemming hebt gegeven, gebruiken we het open source trackingprogramma Matomo op onze website. Door Matomo te integreren, kunnen we gebruikers identificeren die de website bezoeken op het moment dat de tv-spot op in realtime op tv wordt uitgezonden. Bovendien kunnen we hun gebruikersgedrag afzonderlijk evalueren.

De volgende cookies worden ingesteld:

 • _pk_id - deze cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden en de effectiviteit van tv-reclame te meten. Er wordt een gebruikers-ID opgeslagen. Het is een first-party persistent cookie (voor uitleg zie "Soorten cookies (achtergrondinformatie)" hierboven). Het wordt 13 maanden opgeslagen.
 • _pk_ses - deze cookie wordt gebruikt om het gedrag van gebruikers op de website te volgen. Er wordt een sessie-ID opgeslagen. Het is een first-party persistent cookie (voor uitleg zie "Soorten cookies (achtergrondinformatie)" hierboven). Het wordt 30 minuten opgeslagen.

De aanbieder van Matomo en de ontvanger van uw verzamelde gegevens is XAD spoteffects GmbH, Saarstr. 7, 80797 München, Duitsland.

Meer informatie over het privacybeleid van XAD spoteffects vind u hier: https://xadspoteffects.com/en/privacy-policy#page-content. Meer informatie over het privacybeleid bij het gebruik van Matomo vind u hier: https://matomo.org/privacy/.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het gebruik van Matomois uw uitdrukkelijke toestemming.

Aan het begin van uw bezoek aan de website vragen we u om uw toestemming, die u al dan niet vrijwillig geeft. Als u ons uw toestemming geeft, kunt u deze op elk moment intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking of gegevensoverdracht die wordt uitgevoerd op basis van uw toestemming totdat u deze intrekt. U kunt uw toestemming ook informeel intrekken door uw cookievoorkeuren te wijzigen.

Ontvangers wanneer u onze website gebruikt

 • Website-aanbieder
 • Andere IT-serviceproviders
 • Voor het verzenden van nieuwsbrieven per e-mail: 4OfficeAutomation GmbH
 • Voor het gebruik van onze online afspraaktool Calendly: Calendly, LLC.
 • Voor de tracking cookies "Google Analytics", "Google Tag Manager": Google, LLC en dochterondernemingen
 • Voor de cookie "Cloudflare": Cloudflare, Inc. en dochterondernemingen.
 • Voor de "Meta Pixel"-cookie: Meta Platforms Ireland Ltd. en dochterondernemingen
 • Voor de cookie "Hotjar": Hotjar Ltd
 • Voor de cookie "Matomo": XAD spoteffects GmbH
 • Bij gebruik van Google Maps: Google, LLC en dochterondernemingen
 • Bij gebruik van YouTube: YouTube, LLC en gelieerde bedrijven en het moederbedrijf Google, LLC en gelieerde bedrijven.

Als u een consultancyovereenkomst met ons bent aangegaan voor Proctor- en/of Preceptordiensten

Doeleinden en rechtsgrondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Voor het nakomen van contractuele verplichtingen

Wij verwerken uw persoonsgegevens (zoals achternaam, voornaam, werkgever, beroep, werkterrein/wetenschap, praktijkervaring, adres, e-mailadres en uw bankgegevens) voor de uitvoering van onze contracten met u. Als we u inhuren om Proctor en/of Preceptor diensten te verlenen aan onze klanten, verwerken we uw persoonsgegevens alleen voor de uitvoering van dergelijke contracten.

Ontvangers

 • Ziekenhuizen
 • Artsen
 • Patiënten
 • IT-dienstverlener

Als u een sponsorcontract met ons bent aangegaan

 

Doeleinden en rechtsgrondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Voor het nakomen van contractuele verplichtingen

Wij verwerken uw persoonsgegevens die wij nodig hebben om onze sponsorcontracten met u uit te voeren. Als onderdeel van onze sponsoractiviteiten ondersteunen we bepaalde organisaties, waaronder beurzen, ziekenhuis evenementen en bepaalde patiënteninformatiegroepen. Als we besluiten om uw organisatie te sponsoren, verwerken we persoonsgegevens die we nodig hebben om het sponsorcontract uit te voeren. Dit zijn onder andere de achternaam en voornaam van uw directe contactpersoon, adres, e-mailadres en uw bankgegevens.

Ontvangers

 • Organisatoren van beurzen, ziekenuizen
 • Patiënteninformatiegroepen
 • IT-dienstverlener

Als u een andere contractuele relatie met ons hebt

Doeleinden en rechtsgrondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Voor het nakomen van contractuele verplichtingen

Wij verwerken uw persoonsgegevens die wij nodig hebben om de overeenkomst met u uit te voeren. Als wij u een aanbieding willen doen via onze Inspire Medical Services, verwerken wij persoonsgegevens van u die wij nodig hebben om de overeenkomst uit te voeren. Dit zijn onder andere de achternaam en voornaam van uw contactpersoon, adres, e-mailadres en uw bankgegevens.

Ontvanger

 • IT-dienstverlener

Op basis van ons legitieme belang

Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van onze legitieme belangen voor de volgende doeleinden:

 • Voor het afdwingen en verdedigen van juridische claims.
 • Om gegevens uit te wisselen met gelieerde bedrijven voor interne organisatorische en administratieve doeleinden.
 • Voor de preventie en vervolging van misdaden.
 • Om onze netwerk- en informatiebeveiliging (IT-beveiliging) te garanderen.

Heeft u vragen over Inspire-therapie?

Volgt u Inspire Sleep via onze sociale media kanalen.