Privacyverklaring

De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, patiënten, cliënten en organisaties, is onze top-prioriteit. Lees over onze reactie m.b.t. COVID-19

1. Privacyverklaring

Informatie overeenkomstig artikel 13 van de basisverordening inzake gegevensbescherming
Inspire Medical Systems, Inc. ("Wij") is verantwoordelijk voor de persoonsgegvens van onze klanten, websitegebruikers en andere personen met wie wij een contractuele relatie hebben ("U"). 

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening (EU) nr. 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ("AVG") zijn wij verplicht u bij het verzamelen van uw persoonsgegevens als volgt te informeren:
 

2. Algemene informatie krachtens artikel 13 AVG 

Contactgegevens van de verantwoordelijken:
Inspire Medical Systems, Inc.
5500 Wayzata Boulevard, Suite 1600                                                      
Golden Valley, MN 55416
Verenigde Staten van Amerika

Telefoonnummer: + 1 763-205-7970
E-mail: [email protected]

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming:
Inspire Medical Systems, Inc.
5500 Wayzata Boulevard, Suite 1600                                                      
Golden Valley, MN 55416
Verenigde Staten van Amerika

Telefoonnummer: +1 763-290-0900
E-mail: [email protected]

Contactgegevens van de vertegenwoordiger van de verantwoordelijke in de Europese Unie:
VeraSafe Ireland Ltd.
Unit 3D North Point House
North Point Business Park
New Mallow Road
Cork T23AT2P
Ierland

 

3. Gegevenscategorieën, gebruiksdoeleinden en rechtsgrondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, alsmede de overdracht van uw persoonsgegevens:

 • Bij het gebruik van de websites van Inspire Medical Systems, Inc.
 • Indien u een functionariscontract voor Proctor- en/of Preceptor-diensten met ons heeft afgesloten.
 • Wanneer u met ons een sponsorcontract bent aangegaan.
 • Indien u een andere contractuele relatie met ons heeft.

 

Overdracht van gegevens aan entiteiten buiten de Europese Unie
Onze hoofdzetel is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika. Bij het afsluiten van overeenkomsten die betrekking hebben op de persoonsgegevens van Europese burgers of personen die tijdelijk in de Europese Unie verblijven, bijv. door het sluiten van overeenkomsten met dienstverleners die in de Europese Unie zijn gevestigd of klanten van onze diensten die in de Europese Unie verblijven, waarborgen wij dat een adequaat niveau van gegevensbescherming in de zin van artikel 46 e.v. van de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens DS-GVO (AVG) in acht wordt genomen. Daarom worden persoonsgegevens overgedragen indien overeenkomstig de AVG aan de voorwaarden voor een dergelijke overdracht is voldaan (bijv. ondertekening van EU-modelcontractbepalingen met de dienstverlener(s) of klant(en) overeenkomstig artikel 46, lid (2), onder c) van de AVG). Een kopie van deze EU-modelcontractbepalingen kan te allen tijde ter informatie worden aangevraagd bij onze functionaris voor gegevensbescherming, wiens contactgegevens hierboven zijn vermeld.
Soms kunnen we echter dergelijke passende maatregelen in de zin van artikel 46 van de AVG niet treffen om een adequaat niveau van gegevensbescherming tot stand te brengen. In deze gevallen wordt de rechtsgrond voor de overdracht gevormd door uw uitdrukkelijke toestemming, artikel 49, lid (1), onder a) van de AVG. In dergelijke situaties is het mogelijk dat uw rechten in de Verenigde Staten van Amerika niet volledig kunnen worden beschermd. Zo kan bijvoorbeeld de toegang tot persoonsgegevens door de overheid niet worden verhinderd in de mate waarin dit binnen de Europese Unie mogelijk zou zijn. Het is ook mogelijk dat overheidsinstanties in de Verenigde Staten van Amerika hun informatieverplichtingen niet volledig naleven. In de respectieve toestemmingsverklaring zal u uitdrukkelijk worden meegedeeld of de overdracht van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten van Amerika afhankelijk is van uw toestemming.

Duur van de gegevensopslag
Wij bewaren uw persoonlijke gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Zo zijn wij wettelijk verplicht om voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden een administratie bij te houden. De bewaartermijnen bedragen zes tot tien jaar. Voor zover wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens op te slaan, worden deze ten behoeve van uw bescherming in beperkte vorm opgeslagen. Indien de gegevens niet meer nodig zijn om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen, worden zij in overeenstemming met ons concept voor het verwijderen van gegevens gewist.

Uw rechten
U heeft recht op informatie (art. 15 AVG), rectificatie (art. 16 AVG), verwijdering (art. 17 AVG), beperking van de verwerking (art. 18 AVG) en overdraagbaarheid van gegevens (Art. 20 AVG).

Daarnaast heeft u overeenkomstig artikel 21 van de AVG een recht van bezwaar, in het geval van gegevensverwerking krachtens artikel 6, lid (1), onder f) van de AVG.

Wanneer u ons uw toestemming heeft verleend voor de verwerking van persoonsgegevens voor een bepaald doel, vormt deze toestemming de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van deze toestemming wordt uitgevoerd, totdat deze wordt herroepen. De herroeping kan informeel plaatsvinden en dient te worden gericht aan:

Inspire Medical Systems, Inc.
DPO
5500 Wayzata Boulevard, Suite 1600                                                      
Golden Valley, MN 55416
Verenigde Staten van Amerika
of via e-mail aan [email protected]

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG. Dit recht doet geen afbreuk aan uw overige rechten.

Beschikbaarstelling van persoonsgegevens
In het kader van de contractuele relatie verzamelen wij uw persoonsgegevens uitsluitend voor de hierboven beschreven doeleinden, d.w.z. voor zover dit noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. U bent niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Indien u echter geen persoonsgegevens verstrekt, kan het contract niet worden uitgevoerd.

Wanneer u ons uw toestemming verleent, gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de toestemming werd verleend; dit doel wordt in detail beschreven in de tekst van de toestemming. De toestemming is vrijwillig, d.w.z. u kunt deze al dan niet verlenen.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op wettelijke bepalingen, bestaat er een verplichting tot beschikbaarstelling van deze gegevens krachtens deze wettelijke bepalingen. Om aan deze wettelijke vereisten te voldoen, hebben wij de noodzakelijke informatie van u nodig, die persoonsgegevens kan bevatten. Indien u de vereiste informatie niet ter beschikking stelt, zijn wij niet in staat om de gewenste zakelijke relatie met u op te bouwen of voort te zetten.

Wanneer wij uw persoonsgegevens in het kader van onze legitieme belangen verwerken, kunt u verplicht worden om dergelijke gegevens krachtens de algemene verplichting tot het verlenen van bijstand te verstrekken. In alle gevallen controleren wij vóór de verwerking van uw persoonsgegevens of de verwerking noodzakelijk is en of uw belangen met betrekking tot de niet-verwerking prevaleren. In geval van verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG heeft u krachtens artikel 21 van de AVG een recht van bezwaar.

Informatie over het recht van bezwaar krachtens artikel 21 AVG
U heeft het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging). Nadere informatie over onze gegevensverwerking en de voorschriften waarop wij ons in alle gevallen baseren, vindt u in onze informatie over gegevensbescherming overeenkomstig artikel 13, 14 van de AVG. Indien u bezwaar aantekent, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient voor de instelling, uitoefening of verdediging van onvervreemdbare rechten.

Het bezwaar kan kosteloos en informeel worden ingediend en dient te worden gericht aan het volgende adres:

Inspire Medical Systems, Inc.
DPO
5500 Wayzata Boulevard, Suite 1600                                                      
Golden Valley, MN 55416
Verenigde Staten van Amerika
of via e-mail aan [email protected]

 

4. Specifieke informatie overeenkomstig art. 13 van de AVG

Wanneer u de website van Inspire Medical Systems, Inc. gebruikt

Indien u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt
Wanneer u zich niet bij ons registreert of ons op andere wijze informatie verstrekt, verwerken wij uitsluitend de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Deze omvatten uw IP-adres, datum en tijd van de aanvraag, tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT), inhoud van de aanvraag (specifieke pagina) en toegangsstatus/HTTP-statuscode. Deze verwerking is voor ons technisch noodzakelijk om onze website aan u beschikbaar te stellen en de stabiliteit en veiligheid van de website te waarborgen.

Wij bewaren deze persoonlijke gegevens uitsluitend gedurende de periode waarin u onze website bezoekt. Zodra u onze website verlaat, verwijderen wij de betreffende persoonsgegevens.

De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking wordt gevormd door artikel 6, lid (1), onder f) van de AVG.

Wanneer u zich op onze website aanmeldt om onze nieuwsbrief te ontvangen
Sommige diensten, zoals onze nieuwsbriefservice, vereisen de overdracht van persoonsgegevens via onze website. De persoonsgegevens die wij tijdens de registratie verzamelen, omvatten uw volledige naam en e-mailadres. De door u verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van onze nieuwsbriefdienst. Het ter beschikking stellen van deze persoonsgegevens is vrijwillig en gebaseerd op uw toestemming, die u al dan niet bij de registratie verleent. Indien u deze informatie niet wenst te verstrekken, kunnen wij u onze nieuwsbrief niet toezenden.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen. Zodra u zich afmeldt, valt het doel van de gegevensopslag weg en verwijderen wij uw persoonsgegevens onmiddellijk, met inachtneming van de geldende wettelijke bewaartermijnen.

De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking wordt gevormd door artikel 6, lid (1), onder a) van de AVG.

Indien u contact met ons opneemt via ons contactformulier
Wanneer u contact met ons opneemt via een contactformulier, worden de door u verstrekte persoonsgegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden.

Wij zullen de persoonsgegevens verwijderen indien deze niet langer nodig zijn om contact met u op te nemen, of de verwerking beperken wanneer er geen wettelijke opslagverplichtingen van kracht zijn.

De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking wordt gevormd door artikel 6, lid (1), onder b) van de AVG.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf in de browser die u gebruikt, worden opgeslagen en waarmee bepaalde informatie de pagina bereikt, die de cookie (hier bij ons) instelt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer overdragen. Zij dienen ertoe het internetaanbod gebruiksvriendelijker en effectiever te maken. 

Soorten cookies (achtergrondinformatie)
Cookies kunnen voorkomen in de vorm van sessiecookies, die een zogenaamde sessie-ID opslaan (uw bezoek aan de website wordt beschouwd als een "sessie", totdat u uw browser sluit). Met behulp van de sessie-ID kunnen verschillende aanvragen van uw browser aan de sessie worden toegewezen. Zo kan uw computer herkend worden bij het navigeren door onze website en haar subsites, waardoor het gemakkelijker wordt om bijvoorbeeld formulieren in te vullen of uw favoriete taalinstellingen op te slaan. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uw browser afsluit.

Een andere soort cookie wordt gevormd door persistente cookies, die na een bepaalde tijd, die van cookie tot cookie kan variëren, automatisch worden verwijderd. U kunt persistente cookies ook te allen tijde via de beveiligingsinstellingen van uw browser verwijderen.

Cookies van de eerste aanbieder worden door ons beheerd en geplaatst, terwijl cookies van derden worden beheerd en geplaatst door een derde aanbieder. Cookies van derden worden doorgaans door deze derde aanbieder voor reclamedoeleinden geplaatst. In het geval van cookies van derden worden gegevens via andere websites overgedragen en verzameld, zodat derden er toegang toe hebben.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies:
Functionele cookies: deze cookies stellen onze website in staat om uw keuzes te onthouden (bijv. uw taal of de regio waar u woont, uw toestemming, tekst die u in ons contactformulier heeft ingevuld), teneinde u een meer gepersonaliseerde online-ervaring te bieden.

Functionele cookies die wij op onze website gebruiken:

 • inspiresleep-sticky-counter
  Deze cookie helpt ons om ervoor te zorgen dat bezoekers van onze website goed geïnformeerd worden over onze website, voordat zij verdere informatie ontvangen door een van onze medische centra te bellen. De cookie telt het aantal klikken dat u op onze websites heeft uitgevoerd. Zodra vier klikken zijn geteld, vindt u aan de rechterzijde van onze website een vakje met een mailbox- en telefoonsymbool voor het verkrijgen van meer informatie. Gegevens die door de inspiriresleep-sticky-counter worden opgeslagen, bevatten uitsluitend getallen en tijdstempels.
  Deze cookie is een persistente cookie van een eerste aanbieder (zie uitleg hierboven onder "Soorten cookies (achtergrondinformatie)").
  Deze cookie wordt na 24 uur verwijderd.
   
 • Consent-cookies
  Deze cookie herinnert ons eraan of u al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies op onze website. De gegevens die door de consent-cookie worden opgeslagen, bevatten uitsluitend getallen en tijdstempels. 
  Deze cookie is een persistente cookie van een eerste aanbieder (zie uitleg hierboven onder "Soorten cookies (achtergrondinformatie)").
  Deze cookie wordt na 12 uur verwijderd.
   
 • php session ID-cookies
  Deze cookie slaat uw voorkeuren op tijdens uw bezoek aan de website (uw sessie), zodat zij direct beschikbaar zijn wanneer u door de verschillende subsites navigeert. Dit kan onder andere de taalinstellingen of een andere instelling betreffen. Hij dient ook voor het vergemakkelijken van het invullen van ons contactformulier. Gegevens die in de php session ID-cookie worden opgeslagen, bevatten de individuele sessie-ID. 
  Deze cookie is een session-cookie van een eerste aanbieder (zie uitleg hierboven onder "Soorten cookies (achtergrondinformatie)").
  Deze cookie wordt verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten.

Als rechtsgrondslag voor het gebruik van de drie bovengenoemde cookies dient uw toestemming, artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG. Aan het begin van uw bezoek aan onze website zullen wij u informeren inzake de cookies die wij gebruiken. Door op onze website te blijven of op de OK-knop in de cookie-banner te klikken, verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.

 • Cloudflare-cookies
  Deze cookie wordt gebruikt om te bevestigen dat de bezoeker van de website afkomstig is van een bekend en vertrouwd eindapparaat, zelfs wanneer u onze website via een potentieel onveilig netwerk (bijvoorbeeld een internetcafé) bezoekt. Met behulp van de Cloudflare-service maken wij onze website sneller en veiliger. De cookie communiceert niet met uw sessie-ID en slaat geen persoonsgegevens op. 
  Deze cookie is een persistente cookie van een derde aanbieder (zie uitleg hierboven onder "Soorten cookies (achtergrondinformatie)").
  Deze cookie wordt na 12 uur verwijderd.

Als rechtsgrondslag voor het gebruik van Cloudflare-cookies dient uw toestemming, artikel 6, lid (1), onder f) van de AVG. Wij hebben er een legitiem belang bij, de IT-beveiliging van onze website te waarborgen, zodat criminele activiteiten kunnen worden geïdentificeerd en de laadtijden kunnen worden verkort om concurrerend te blijven. Hierbij houden wij altijd rekening met uw belang om uw persoonlijke gegevens niet te verwerken. U heeft het recht om in het kader van de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid (1), onder f) van de AVG conform artikel 21 van de AVG bezwaar aan te tekenen.

 • Tracking-cookies
  Deze cookies helpen ons te begrijpen hoe u met onze website omgaat, door informatie te verstrekken over de websites of zoektermen die u naar onze website hebben geleid, hoe lang u doorgaans op onze website verblijft, of hoeveel subsites u gemiddeld bezoekt. Wij gebruiken deze informatie om de inhoud van onze website te verbeteren en statistieken voor interne marktonderzoeksdoeleinden over het individuele gebruik van onze website aan te leggen.
 • Wij gebruiken Google Analytics op onze website, als tracking-cookie van een derde aanbieder.
  De contactgegevens van de aanbieder zijn: Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
  Google Analytics plaatst een tracking-cookie op uw computer. De door de tracking-cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres als persoonsgegevens) over uw gebruik van de website wordt overgedragen aan Google en in de regel opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google plaats de cookies (1) _dc_gtm_UA-19063362-5 en _gat voor de duur van slechts 1 minuut, (2) de cookie _ga voor de periode van twee jaar en (3) de cookie _gid voor de duur van 24 uur. Doordat deze website gebruik maakt van Google Analytics met de extensie "anonymizeIp()", wordt uw IP-adres door Google binnen de Europese Unie/Europese Economische Ruimte ingekort tot een persoonlijke datum, voordat deze informatie wordt verzonden. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google verzonden en pas in de Verenigde Staten ingekort.

  Google gebruikt de gegenereerde informatie in opdracht van ons om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten in verband met website-activiteit en internetgebruik te leveren. Daarom gebruiken wij Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Wij kunnen de verkregen statistieken gebruiken om onze diensten te verbeteren en ze interessanter te maken voor u als gebruiker. Google is EU-VS Privacy Shield-gecertificeerd voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden overgedragen en biedt daarom passende waarborgen voor het beschermen van uw persoonsgegevens (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

  Zoals reeds vermeld, maakt deze website gebruik van Google Analytics met de extensie "anonymizeIp()". Dit betekent dat de IP-adressen voor verdere verwerking worden ingekort en dat het niet mogelijk is om u als persoon te identificeren. Voor zover de verzamelde gegevens persoonsgegevens over u bevatten, worden deze onmiddellijk verwijderd. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

  De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics wordt gevormd door uw uitdrukkelijke toestemming, die wij inwinnen bij het begin van uw websitebezoek, artikel 6, lid (1), onder a) van de AVG.

  Zie voor meer informatie over hoe Google Analytics gebruik maakt van persoonlijk identificeerbare en algemene gebruikersinformatie, het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

  U kunt het opslaan van cookies met behulp van de desbetreffende instellingen in uw browsersoftware weigeren. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze verwerkt, door via de volgende link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl een browser-plugin te downloaden en deze te installeren.

Wij hebben een overeenkomst met Google gesloten om de gegevensverwerkingsdiensten te laten voldoen aan de eisen van de toezichthoudende instanties voor gegevensbescherming voor het gebruik van Google Analytics.

Wij maken gebruik van Google Analytics via de Google Tag Manager, een systeem dat adverteerders in staat stelt om websitetags via één enkele interface te beheren. De Tag Manager (die de tags implementeert) is een cookievrij domein en verzamelt geen persoonlijke informatie. De tool activeert uitsluitend andere tags van Google, bijv. Google Analytics.

 

Ontvanger, wanneer u gebruik maakt van onze website

 • Website-provider
 • Overige IT-dienstverleners
 • Voor de tracking-cookie "Google Analytics": Google Inc.
 • Voor de Cloudflare-cookie : Cloudflare, Inc. en dochterondernemingen  

 

Indien u een functionariscontract voor Proctor- en/of Preceptor-diensten met ons heeft afgesloten.

Gebruiksdoeleinden en rechtsgrondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Voor de nakoming van contractuele verplichtingen, artikel 6, lid (1), onder b) van de AVG

Wij verwerken uw persoonsgegevens (bijv. naam, voornaam, werkgever, beroep, activiteits-/wetenschappelijke gebieden, praktijkervaring, adres, e-mailadres en uw bankgegevens) ten behoeve van de afwikkeling van onze contracten met u. Wanneer wij gebruik maken van de diensten van Proctor en/of Preceptor die u aan onze klanten levert, verwerken wij uw persoonlijke gegevens uitsluitend om dergelijke contracten te honoreren.

Ontvangers

 • Ziekenhuizen
 • Artsen
 • Patiënten
 • IT-dienstverleners

 

Wanneer u met ons een sponsorcontract bent aangegaan.

Gebruiksdoeleinden en rechtsgrondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Voor de nakoming van contractuele verplichtingen, artikel 6, lid (1), onder b) van de AVG

Wij verwerken uw persoonsgegevens, die wij nodig hebben voor de uitvoering van onze sponsorcontracten met u. In het kader van onze sponsoringactiviteiten ondersteunen wij bepaalde ondernemingen, waaronder beurzen, ziekenhuisevenementen en bepaalde patiëntinformatiegroepen. Indien wij besluiten om uw onderneming te sponsoren, verwerken wij persoonsgegevens die wij nodig hebben voor de uitvoering van het sponsorcontract. Dit omvat onder meer de naam en voornaam van uw directe contactpersoon, adres, e-mailadres en uw bankgegevens.

Ontvangers

 • Beursorganisatoren, kliniekenevenementen
 • Patiëntinformatiegroepen
 • IT-dienstverleners

 

Indien u een andere contractuele relatie met ons heeft.

Gebruiksdoeleinden en rechtsgrondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Voor de nakoming van contractuele verplichtingen, artikel 6, lid (1), onder b) van de AVG

Wij verwerken uw persoonsgegevens, die wij nodig hebben om het contract met u af te wikkelen. Wanneer wij u een aanbod doen voor onze Inspire Medical Services, verwerken wij de persoonsgegevens die wij nodig hebben om het contract af te wikkelen. Dit omvat onder andere de naam en voornaam van uw contactpersoon, het adres, e-mailadres en uw bankgegevens.

Ontvangers

 • IT-dienstverleners

 

Op basis van ons legitieme belang, artikel 6, lid (1), onder f) van de AVG

Wij hebben er een legitiem belang bij, te zorgen dat onze onderneming, die tot doel heeft de wetenschap te bevorderen en nieuwe bevindingen en onderzoek op het gebied van slaapapneu te verspreiden, op een hoog wetenschappelijk niveau blijft opereren. De verwerking van persoonsgegevens is mede gebaseerd op de volgende legitieme belangen:

Ontvangers

 • Voor de tenuitvoerlegging van en verdediging tegen rechtsvorderingen.
 • De gegevensuitwisseling binnen de aangesloten ondernemingen vindt plaats voor interne organisatorische en administratieve doeleinden. Deze gegevensuitwisseling is voor ons noodzakelijk wanneer wij bijvoorbeeld gebruik maken van dezelfde personeelafdeling, of ook andere administratieve processen op centraal niveau beheren.
 • Voor de preventie en vervolging van strafbare feiten.
 • Om onze netwerk- en informatiebeveiliging (IT-beveiliging) te waarborgen.

 


X

Uw directe contactpersoon

Dhr. F. Ten Bokum

Dhr. F. Ten Bokum (Inspire specialist)

Neemt u vrijblijvend en kosteloos contact op per telefoon
vanuit Nederland: (+31) 800 3434008 en vanuit België: (+32) 35003618
(ma-vr: 9-17 uur) of per e-mail [email protected]

Heeft u vragen over Inspire-therapie?

Volgt u Inspire Sleep via onze sociale media kanalen.