Privacyverklaring

Informatie overeenkomstig art. 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Inspire Medical Systems, Inc. ("Wij") is verantwoordelijk voor de persoonsgegvens van onze klanten, websitegebruikers en andere personen met wie wij een contractuele relatie hebben ("U"). 

Overeenkomstig art. 13 van de Verordening (EU) nr. 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ("AVG") zijn wij verplicht u bij het verzamelen van uw persoonsgegevens als volgt te informeren:
 

Algemene informatie krachtens art. 13 AVG 

Contactgegevens van de verantwoordelijken:

Inspire Medical Systems, Inc.
5500 Wayzata Blvd, Suite 1600
Golden Valley, MN 55416
United States of America

Telefoonnummer: + 1 763-205-7970
E-mail: [email protected]

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming:

Inspire Medical Systems, Inc.
5500 Wayzata Blvd, Suite 1600
Golden Valley, MN 55416
United States of America

Telefoonnummer: +1 763-290-0900
E-mail: [email protected]

Contactgegevens van de vertegenwoordiger van de verantwoordelijke in de Europese Unie:

VeraSafe Ireland Ltd.
Unit 3D North Point House
North Point Business Park
New Mallow Road
Cork T23AT2P
Ierland

 

Gegevenscategorieën, gebruiksdoeleinden en rechtsgrondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, alsmede de overdracht van uw persoonsgegevens:

 

Overdracht van gegevens aan entiteiten buiten de Europese Unie
Onze hoofdzetel is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika. Bij het afsluiten van overeenkomsten die betrekking hebben op de persoonsgegevens van Europese burgers of personen die tijdelijk in de Europese Unie verblijven, bijv. door het sluiten van overeenkomsten met dienstverleners die in de Europese Unie zijn gevestigd of klanten van onze diensten die in de Europese Unie verblijven, waarborgen wij dat een adequaat niveau van gegevensbescherming in de zin van art. 46 e.v. van de AVG in acht wordt genomen. Daarom worden persoonsgegevens overgedragen indien overeenkomstig de AVG aan de voorwaarden voor een dergelijke overdracht is voldaan (bijv. ondertekening van EU-modelcontractbepalingen met de dienstverlener(s) of klant(en) overeenkomstig art. 46, lid (2), onder c) van de AVG). Een kopie van deze EU-modelcontractbepalingen kan te allen tijde ter informatie worden aangevraagd bij onze functionaris voor gegevensbescherming, wiens contactgegevens hierboven zijn vermeld.
Soms kunnen we echter dergelijke passende maatregelen in de zin van art. 46 van de AVG niet treffen om een adequaat niveau van gegevensbescherming te garanderen. In deze gevallen wordt de rechtsgrond voor de overdracht gevormd door uw uitdrukkelijke toestemming, art. 49, lid (1), onder a) van de AVG. In dergelijke situaties is het mogelijk dat uw rechten in de Verenigde Staten van Amerika niet volledig kunnen worden beschermd. Zo kan bijvoorbeeld de toegang tot persoonsgegevens door de overheid niet worden verhinderd in de mate waarin dit binnen de Europese Unie mogelijk zou zijn. Het is ook mogelijk dat overheidsinstanties in de Verenigde Staten van Amerika hun informatieverplichtingen niet volledig naleven. In de respectieve toestemmingsverklaring zal u uitdrukkelijk worden meegedeeld of de overdracht van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten van Amerika afhankelijk is van uw toestemming.

Duur van de gegevensopslag
Wij bewaren uw persoonlijke gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Zo zijn wij wettelijk verplicht om voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden een administratie bij te houden. De bewaartermijnen bedragen zes tot tien jaar. Voor zover wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens op te slaan, worden deze ten behoeve van uw bescherming in beperkte vorm opgeslagen. Indien de gegevens niet meer nodig zijn om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen, worden zij gewist in overeenstemming met ons concept voor het verwijderen van gegevens.

Uw rechten
U heeft recht op informatie (art. 15 AVG), rectificatie (art. 16 AVG), verwijdering (art. 17 AVG), beperking van de verwerking (art. 18 AVG) en overdraagbaarheid van gegevens (Art. 20 AVG).

Daarnaast heeft u overeenkomstig art. 21 van de AVG een recht van bezwaar, in het geval van gegevensverwerking krachtens art. 6, lid (1), onder f) van de AVG (Verwerking ter bescherming van onze legitieme belangen).

Wanneer u ons uw toestemming heeft verleend voor de verwerking van persoonsgegevens voor een bepaald doel, vormt deze toestemming de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van deze toestemming wordt uitgevoerd, totdat deze wordt herroepen. De herroeping kan informeel plaatsvinden en dient te worden gericht aan:

Inspire Medical Systems, Inc.
DPO
5500 Wayzata Blvd, Suite 1600
Golden Valley, MN 55416
United States of America
of via e-mail aan [email protected]

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG. Dit recht doet geen afbreuk aan uw overige rechten.

Beschikbaarstelling van persoonsgegevens
In het kader van de contractuele relatie verzamelen wij uw persoonsgegevens uitsluitend voor de hierboven beschreven doeleinden, d.w.z. voor zover dit noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. U bent niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Indien u echter geen persoonsgegevens verstrekt, kan het contract niet worden uitgevoerd.

Wanneer u ons uw toestemming verleent, gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de toestemming werd verleend; dit doel wordt in detail beschreven in de tekst van de toestemming. De toestemming is vrijwillig, d.w.z. u kunt deze al dan niet verlenen.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op wettelijke bepalingen, bestaat er een verplichting tot beschikbaarstelling van deze gegevens krachtens deze wettelijke bepalingen. Om aan deze wettelijke vereisten te voldoen, hebben wij uw noodzakelijke informatie nodig, die persoonsgegevens kan bevatten. Indien u de vereiste informatie niet ter beschikking stelt, zijn wij niet in staat om de gewenste zakelijke relatie met u op te bouwen of voort te zetten.

Wanneer wij uw persoonsgegevens in het kader van onze legitieme belangen verwerken, kunt u verplicht worden om dergelijke gegevens krachtens de algemene verplichting tot het verlenen van bijstand te verstrekken. In alle gevallen controleren wij vóór de verwerking van uw persoonsgegevens of de verwerking noodzakelijk is en of uw belangen met betrekking tot de niet-verwerking prevaleren. In geval van verwerking overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f) van de AVG heeft u krachtens art. 21 van de AVG een recht van bezwaar.

Informatie over het recht van bezwaar krachtens art. 21 AVG
U heeft het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 6, lid 1, sub f van de AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging). Nadere informatie over onze gegevensverwerking en de voorschriften waarop wij ons in alle gevallen baseren, vindt u in onze informatie over gegevensbescherming overeenkomstig art. 13 en art. 14 van de AVG. Indien u bezwaar aantekent, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de instelling, uitoefening of verdediging van onvervreemdbare rechten.

Het bezwaar kan kosteloos en informeel worden ingediend en dient te worden gericht aan het volgende adres:

Inspire Medical Systems, Inc.
DPO
5500 Wayzata Blvd, Suite 1600
Golden Valley, MN 55416
United States of America
of via e-mail aan [email protected]


Specifieke informatie overeenkomstig art. 13 van de AVG

Wanneer u de website van Inspire Medical gebruikt

INDIEN U ONZE WEBSITE ALLEEN VOOR INFORMATIEVE DOELEINDEN GEBRUIKT
Wanneer u zich niet bij ons registreert of ons op andere wijze informatie verstrekt, verwerken wij uitsluitend de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Deze omvatten uw IP-adres, datum en tijd van de aanvraag, tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT), inhoud van de aanvraag (specifieke pagina) en toegangsstatus/HTTP-statuscode. Deze verwerking is voor ons technisch noodzakelijk om onze website aan u beschikbaar te stellen en de stabiliteit en veiligheid van de website te waarborgen.

Wij bewaren deze persoonlijke gegevens uitsluitend gedurende de periode waarin u onze website bezoekt. Zodra u onze website verlaat, verwijderen wij de betreffende persoonsgegevens.

De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking wordt gevormd door art. 6, lid (1), onder f) van de AVG. Wij hebben een legitiem belang bij het creëren van de technische vereisten om onze website aan u ter beschikking te stellen en om een veilig gebruik ervan te garanderen.

WANNEER U ZICH OP ONZE WEBSITE AANMELDT OM ONZE NIEUWSBRIEF TE ONTVANGEN
Sommige diensten, zoals onze nieuwsbriefdienst, vereisen de overdracht van persoonsgegevens via onze website. De persoonsgegevens die wij tijdens de registratie verzamelen, omvatten uw volledige naam en e-mailadres. De door u verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van onze nieuwsbriefdienst. Het ter beschikking stellen van deze persoonsgegevens is vrijwillig en gebaseerd op uw toestemming, die u al dan niet bij de registratie verleent. Indien u deze informatie niet wenst te verstrekken, kunnen wij u onze nieuwsbrief niet toezenden.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen. Zodra u zich afmeldt, valt het doel van de gegevensopslag weg en verwijderen wij uw persoonsgegevens onmiddellijk, met inachtneming van de geldende wettelijke bewaartermijnen.

De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking wordt gevormd door art. 6, lid (1), onder a) van de AVG.

INDIEN U CONTACT MET ONS OPNEEMT VIA ONS CONTACTFORMULIER
Wanneer u contact met ons opneemt via een contactformulier, worden de door u verstrekte persoonsgegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden.

Wij zullen de persoonsgegevens verwijderen indien deze niet langer nodig zijn om contact met u op te nemen, of de verwerking beperken wanneer er geen wettelijke opslagverplichtingen van kracht zijn.

De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking wordt gevormd door art. 6, lid (1), onder b) van de AVG.


Wijzig de cookie-instelling

Klik hier om uw cookie-instellingen te wijzigen:

COOKIES
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf in de browser die u gebruikt, worden opgeslagen en waarmee bepaalde informatie de pagina bereikt, die de cookie (hier bij ons) instelt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer overdragen. Zij dienen ertoe het internetaanbod gebruiksvriendelijker en effectiever te maken. 

Soorten cookies (achtergrondinformatie)
Cookies kunnen voorkomen in de vorm van sessiecookies, die een zogenaamde sessie-ID opslaan (uw bezoek aan de website wordt beschouwd als een "sessie", totdat u uw browser sluit). Met behulp van de sessie-ID kunnen verschillende aanvragen van uw browser aan de sessie worden toegewezen. Zo kan uw computer herkend worden bij het navigeren door onze website en haar subsites, waardoor het gemakkelijker wordt om bijvoorbeeld formulieren in te vullen of uw favoriete taalinstellingen op te slaan. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uw browser afsluit.

Een andere soort cookie wordt gevormd door permanente cookies, die na een bepaalde tijd, die van cookie tot cookie kan variëren, automatisch worden verwijderd. U kunt permanente cookies ook te allen tijde via de beveiligingsinstellingen van uw browser verwijderen.

Cookies van de eerste aanbieder worden door ons beheerd en geplaatst, terwijl cookies van derden worden beheerd en geplaatst door een derde aanbieder. Cookies van derden worden doorgaans door deze derde aanbieder voor reclamedoeleinden geplaatst. In het geval van cookies van derden worden gegevens via andere websites overgedragen en verzameld, zodat derden er toegang toe hebben.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies:
Technisch noodzakelijke cookies: deze cookies zijn technisch noodzakelijk, in het bijzonder om uw keuzes (bijv. uw taal of de regio waar u woont, uw toestemming, tekst die u in ons contactformulier heeft ingevuld)gedurende een beperkte periode te kunnen bewaren.Dit dient alleen om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren.

Technisch noodzakelijke cookies die wij op onze website gebruiken:

 • Inspiresleep-sticky-counter cookie
  Deze cookie helpt ons om ervoor te zorgen dat bezoekers van onze website goed geïnformeerd worden over onze website, voordat zij verdere informatie, zoals onze contactgegevens, ontvangen. De cookie telt het aantal klikken dat u op onze websites heeft uitgevoerd. Zodra vier klikken zijn geteld, vindt u aan de rechterzijde van onze website een vakje met een mailbox- en telefoonsymbool voor het verkrijgen van meer informatie. Gegevens die door de inspiresleep-sticky-counter worden opgeslagen, bevatten uitsluitend getallen en tijdstempels.
  Deze cookie is een permanente cookie van een eerste aanbieder (zie uitleg hierboven onder "Soorten cookies (achtergrondinformatie)").
  Deze cookie wordt na 24 uur verwijderd.
  De wettelijke basis voor de verwerking van de persoonsgegevens, die door de inspiresleep-sticky-counter cookie verzameld worden, is art. 6, lid (1), onder f) van de AVG. Wij hebben er een legitiem belang bij om onze contactgegevens alleen beschikbaar te stellen aan die websitebezoekers die de inhoud van de website nader hebben bestudeerd (en niet aan elke websitebezoeker). Daarbij houden wij altijd rekening met uw interesse om ervoor te zorgen dat uw gegevens indien mogelijk niet worden opgeslagen en verwijderen wij uw gegevens na 24 uur of - indien eerder - na uw bezwaar. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van het inspiresleep-sticky-counter cookie in overeenstemming met art. 6, lid(1), onder f) van de AVG in overeenstemming met art. 21 van de AVG.
 • Consent-cookies
  Als uw toestemming nodig is voor het gebruik van een cookie,  herinnert deze cookie ons eraan of u al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies op onze website. De gegevens die door de consent-cookie worden opgeslagen, bevatten uitsluitend getallen en tijdstempels. 
  Deze cookie is een persistente cookie van een eerste aanbieder (zie uitleg hierboven onder "Soorten cookies (achtergrondinformatie)").
  Deze cookie wordt na 12 uur verwijderd.
  De wettelijke basis voor de verwerking van de persoonsgegevens, die door de consent-cookie verzameld worden, is art. 6, lid 1, onder f) van de AVG. We hebben er een legitiem belang bij om de toestemming die u ons heeft gegeven voor een beperkte periode op te slaan. Anders zouden we u bij elk bezoek opnieuw om toestemming moeten vragen, wat de gebruiksvriendelijkheid van onze website aanzienlijk zou aantasten. Daarbij houden wij altijd rekening met uw belang om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet worden opgeslagen en verwijderen ze na 12 maanden of - indien eerder - na uw bezwaar. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de cookie-toestemmingscookies in overeenstemming met art. 6, lid (1), onder f) van de AVG in overeenstemming met art. 21 van de AVG.
 • php-session-ID-cookies
  Deze cookie slaat uw voorkeuren op tijdens uw bezoek aan de website (uw sessie), zodat zij direct beschikbaar zijn wanneer u door de verschillende subsites navigeert. Dit kan onder andere de taalinstellingen of een andere instelling betreffen. De php–session-ID-cookies dienen ook voor het vergemakkelijken van het invullen van ons contactformulier. Gegevens die in de php-session-ID-cookie worden opgeslagen, bevatten de individuele sessie-ID. 
  Deze cookie is een session-cookie van een eerste aanbieder (zie uitleg hierboven onder "Soorten cookies (achtergrondinformatie)").
  Deze cookie wordt verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten.

  De wettelijke basis voor de verwerking van de persoonsgegevens, die door de php-sessie-ID-cookie verzameld worden, is art. 6, lid (1), onder f) van de AVG. Wij hebben er een legitiem belang bij dat onze website technisch zo functioneert dat de door u gekozen instellingen geldig zijn voor de duur van uw bezoek en gedurende deze periode voor alle subsites. Daarbij houden wij altijd rekening met uw belang om ervoor te zorgen dat uw gegevens zo mogelijk niet worden opgeslagen en verwijderen wij ze na het sluiten van uw browser of - indien eerder - na uw bezwaar. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van php-sessie-cookies in overeenstemming met art. 6, lid(1), onder f) van de AVG in overeenstemming met art. 21 van de AVG.
 • Cloudflare-cookies
  Deze cookie wordt gebruikt om te bevestigen dat de bezoeker van de website afkomstig is van een bekend en vertrouwd eindapparaat, zelfs wanneer u onze website via een potentieel onveilig netwerk (bijvoorbeeld een internetcafé) bezoekt. Met de Cloudflare-service garanderen wij de veiligheid van onze website. Aanbieder van de Cloudflare-service en ontvanger van uw verzamelde informatie is de Cloudflare, Inc. 665 3rd St. #200, San Francisco, CA 94107, USA. Om aan de verdere vereisten van de AVG te voldoen, hebben wij ook een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met Cloudflare Inc. conform art. 28 van de AVG.

  De wettelijke basis voor de verwerking van de persoonsgegevens, die door de Cloudflare-cookies verzameld worden, is art. 6, lid (1), onder f) van de AVG. Wij hebben er een legitiem belang bij, namelijk het waarborgen van de IT-beveiliging van onze website, zodat criminele activiteiten kunnen worden geïdentificeerd en de laadtijden kunnen worden verkort om concurrerend te blijven. Hierbij houden wij altijd rekening met uw belang om uw persoonlijke gegevens niet te verwerken. U heeft het recht om in het kader van de verwerking overeenkomstig art. 6, lid (1), onder f) van de AVG conform art. 21 van de AVG bezwaar aan te tekenen.

Tracking cookies

  Trackingcookies helpen ons te begrijpen hoe u met onze website omgaat, door informatie te verstrekken over de websites of zoektermen die u naar onze website hebben geleid, hoe lang u doorgaans op onze website verblijft, of hoeveel subsites u gemiddeld bezoekt. Wij gebruiken deze informatie om de inhoud van onze website te verbeteren en statistieken voor interne marktonderzoeksdoeleinden over het individuele gebruik van onze website aan te leggen.

 • Google Analytics und Google Tag Manager  

  Als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven, We gebruiken Google Analytics, die de onderstaande tracking cookies (samen "tracking cookie") op uw computer plaatst. De door de tracking cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres als persoonlijke gegevens) over uw gebruik van de website wordt doorgegeven aan Google en meestal opgeslagen op servers in de Verenigde Staten van Amerika. De contactgegevens van de aanbieder zijn Google Inc. ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

  Google gebruikt de door ons gegenereerde informatie om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten in verband met de websiteactiviteiten en het internetgebruik te leveren. Dit stelt ons in het bijzonder in staat om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren. Wij hebben voor dit doel een overeenkomst gesloten met Google voor de verwerking van gegevens.

  Wij gebruiken Google Analytics met de extensie "anonymizeIp()" met als gevolg dat uw IP-adres door Google wordt binnen de Europese Unie/Europese Economische Ruimte ingekort voor verzending naar de Verenigde Staten. Het volledige IP-adres wordt alleen in uitzonderlijke gevallen naar Google in de Verenigde Staten van Amerika verzonden en wordt daar alleen ingekort. Als de verzamelde gegevens persoonlijke gegevens over u bevatten, worden deze onmiddellijk gewist. Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt ook niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Meer informatie over hoe Google Analytics persoonlijke en algemene gebruikersgegevens gebruikt, vindt u hier in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

  Wij maken gebruik van Google Analytics via de Google Tag Manager, een systeem dat adverteerders in staat stelt om websitetags via één enkele interface te beheren. De Tag Manager (die de tags implementeert) is een cookievrij domein en verzamelt geen persoonlijke gegevens. De tool activeert uitsluitend andere tags van Google, bijv. Google Analytics.

  De tracking cookie is een permanente cookie van een derde partij (voor uitleg zie hierboven onder "Soorten cookies (achtergrondinformatie)").

  Google gebruikt de volgende cookies:

  • “gcl_au” – deze cookie wordt door Google AdSense gebruikt om te experimenteren met reclame-efficiëntie op websites. De opslagperiode is drie maanden.
  • “AMP_TOKEN” – deze cookie wordt gebruikt om een client-ID op te halen van de AMP Client ID Service. De opslagperiode is een jaar.
  • “_dc_gtm_--eigendom-id” – deze cookie wordt gebruikt door DoubleClick (Google Tag Manager) om bezoekers te identificeren op basis van leeftijd, geslacht of interesses. De opslagperiode is twee jaar.
  • “_ga” – deze cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden. De bewaartermijn is twee jaar.
  • “_gat” – deze cookie wordt gebruikt om de vraagprijs te drukken. De opslagduur is één dag.
  • “_gid” deze cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden. De opslagduur is één dag.

  De wettelijke basis voor de verwerking van de persoonsgegevens, die door de Google Analytics verzameld worden, is uw uitdrukkelijke toestemming, die wij aan het begin van uw websitebezoek verkrijgen, zoals bedoeld in art. 6, lid (1), onder a) van de AVG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken zonder dat de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming uitgevoerde verwerking wordt aangetast, totdat de toestemming wordt ingetrokken. De herroeping kan ook informeel gebeuren door op de bovenstaande link te klikken.

 • Facebook-pixel  
 • Als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven, gebruiken we de Facebook-pixelanalysetool op onze website. Door de integratie van de Facebook-pixel kan de op interesse gebaseerde reclame ("Facebook-advertentie(s)") aan u worden getoond wanneer u het sociale netwerk Facebook bezoekt. Met het gebruik van de Facebook-pixel willen wij de door ons geplaatste Facebook-advertenties optimaliseren en de inhoud van de Facebook-advertentie aanpassen aan uw individuele interesses. Daarnaast stelt het Facebook-pixel ons in staat om de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische doeleinden te volgen door ons te laten zien of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie naar onze website zijn doorverwezen en welke van onze pagina's vervolgens zijn bezocht. De contactgegevens van de aanbieder zijn: Facebook Ireland Ltd. ("Facebook"), 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland.

  Voor dit doel plaatsen we een cookie in de browser van de gebruiker wanneer deze onze website heeft bereikt via een Facebook-advertentie. Tegelijkertijd hebben we op onze website een zogenaamde Facebook-pixel, een uittreksel van een JavaScript-code, geïntegreerd. In interactie met de door ons ingestelde cookie verzamelt Facebook pixel de volgende gegevens over uw websitebezoek en stuurt deze vervolgens naar Facebook voor het hierboven beschreven doel: (1) Http-Headers - alles wat in HTTP-Headers aanwezig is. HTTP-Headers zijn standaard webprotocollen die worden verzonden tussen elke browseraanvraag en elke server op het internet. HTTP-Headers bevatten IP-adressen, informatie over de webbrowser, de locatie van de pagina, de geraadpleegde documenten en informatie over de pagina van waaruit een gebruiker naar onze site is gekomen; (2) Facebook-pixelspecifieke gegevens omvatten de pixel-ID en de Facebook-cookie; en (3) button-clickgegevens omvatten alle buttongegevens waarop gebruikers van onze site hebben geklikt, de namen van die buttons en alle pagina's die zijn bekeken als gevolg van het klikken op de button. Voor meer informatie over Facebook-pixels, zie het privacybeleid van Facebook, hier: https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel. Voor meer informatie over het privacybeleid van Facebook kunt u terecht op https://www.facebook.com/policy.php.

  Facebook gebruikt de volgende cookies:

  • “tr” – deze cookie (pixeltracker) wordt gebruikt om een reeks advertentieproducten weer te geven, bijvoorbeeld realtime biedingen van externe adverteerders. Het is een sessiecookie van een derde partij (zie hierboven onder "Soorten cookies (achtergrondinformatie)" voor een uitleg) en wordt verwijderd wanneer de browser (sessie) wordt afgesloten.
  • “fr” – deze cookie wordt gebruikt om een reeks advertentieproducten te tonen, zoals realtime biedingen van externe adverteerders. Het is een blijvende cookie van een derde partij (zie uitleg hierboven onder "Soorten cookies (achtergrondinformatie)") en wordt na drie maanden verwijderd.

  De wettelijke basis voor de verwerking van de persoonsgegevens, die door de Facebook-pixel verzameld worden, is uw uitdrukkelijke toestemming, die wij aan het begin van uw websitebezoek verkrijgen, zoals bedoeld in Art. 6, lid (1), onder a) van de AVG.

  Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen zonder dat de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming uitgevoerde verwerking wordt aangetast, totdat de toestemming wordt herroepen. De herroeping kan ook informeel gebeuren door hierboven te klikken.

  ONTVANGER, WANNEER U GEBRUIK MAAKT VAN ONZE WEBSITE

  • Website-provider
  • Overige IT-dienstverleners
  • Voor de analytische-cookie "Google Analytics": Google Inc.
  • Voor de Cloudflare-cookie : Cloudflare Inc., en dochterondernemingen  
  • Voor de Facebook pixel: Facebook Ireland Ltd., en dochterondernemingen

  Indien u een functionariscontract voor Proctor- en/of Preceptor-diensten met ons heeft afgesloten.

  Gebruiksdoeleinden en rechtsgrondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens

  Voor de nakoming van contractuele verplichtingen, art. 6, lid (1), onder b) van de AVG

  Wij verwerken uw persoonsgegevens (bijv. naam, voornaam, werkgever, beroep, activiteits-/wetenschappelijke gebieden, praktijkervaring, adres, e-mailadres en uw bankgegevens) ten behoeve van de afwikkeling van onze contracten met u. Wanneer wij gebruik maken van de diensten van Proctor en/of Preceptor die u aan onze klanten levert, verwerken wij uw persoonlijke gegevens uitsluitend om dergelijke contracten te honoreren.

  Ontvangers

  • Ziekenhuizen
  • Artsen
  • Patiënten
  • IT-dienstverleners

  Wanneer u met ons een sponsorcontract bent aangegaan.

  Gebruiksdoeleinden en rechtsgrondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens

  Voor de nakoming van contractuele verplichtingen, art. 6, lid (1), onder b) van de AVG

  Wij verwerken uw persoonsgegevens, die wij nodig hebben voor de uitvoering van onze sponsorcontracten met u. In het kader van onze sponsoringsactiviteiten ondersteunen wij bepaalde ondernemingen, waaronder beurzen, ziekenhuisevenementen en bepaalde patiëntinformatiegroepen. Indien wij besluiten om uw onderneming te sponsoren, verwerken wij persoonsgegevens die wij nodig hebben voor de uitvoering van het sponsorcontract. Dit omvat onder meer de naam en voornaam van uw directe contactpersoon, adres, e-mailadres en uw bankgegevens.

  Ontvangers

  • Beursorganisatoren, kliniekenevenementen
  • Patiëntinformatiegroepen
  • IT-dienstverleners

  Indien u een andere contractuele relatie met ons heeft.

  Gebruiksdoeleinden en rechtsgrondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens

  Voor de nakoming van contractuele verplichtingen, art. 6, lid (1), onder b) van de AVG

  Wij verwerken uw persoonsgegevens, die wij nodig hebben om het contract met u af te wikkelen. Wanneer wij u een aanbod doen voor onze Inspire Medical Services, verwerken wij de persoonsgegevens die wij nodig hebben om het contract af te wikkelen. Dit omvat onder andere de naam en voornaam van uw contactpersoon, het adres, e-mailadres en uw bankgegevens.

  Ontvangers

  • IT-dienstverleners

  Op basis van ons legitieme belang, art. 6, lid (1), onder f) van de AVG

  Wij hebben er een legitiem belang bij, te zorgen dat onze onderneming, die tot doel heeft de wetenschap te bevorderen en nieuwe bevindingen en onderzoek op het gebied van slaapapneu te verspreiden, op een hoog wetenschappelijk niveau blijft opereren. De verwerking van persoonsgegevens is mede gebaseerd op de volgende legitieme belangen:

  • Voor de tenuitvoerlegging van en verdediging tegen rechtsvorderingen.
  • De gegevensuitwisseling binnen de aangesloten ondernemingen vindt plaats voor interne organisatorische en administratieve doeleinden. Deze gegevensuitwisseling is voor ons noodzakelijk wanneer wij bijvoorbeeld gebruik maken van dezelfde personeelafdeling, of ook andere administratieve processen op centraal niveau beheren.
  • Voor de preventie en vervolging van strafbare feiten.
  • Om onze netwerk- en informatiebeveiliging (IT-beveiliging) te waarborgen.

  Heeft u vragen over Inspire-therapie?

  Volgt u Inspire Sleep via onze sociale media kanalen.